Algemene voorwaarden Peter van Kleij

Geldend vanaf 3 februari 2016.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van PETER VAN KLEIJ en iedere overeenkomst tussen PETER VAN KLEIJ en een cliënt, waarop PETER VAN KLEIJ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2     Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d. van cliënt zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen PETER VAN KLEIJ en cliënt indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door PETER VAN KLEIJ zijn geaccepteerd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1     Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van PETER VAN KLEIJ staan gedurende 30 dagen na verzending door PETER VAN KLEIJ open voor acceptatie door cliënt, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.

2.2     De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Verplichtingen PETER VAN KLEIJ

3.1     PETER VAN KLEIJ zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van cliënt naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2     PETER VAN KLEIJ draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van cliënt, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij cliënt geldende en aan PETER VAN KLEIJ bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4: Verplichtingen en medewerking cliënt

4.1     Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PETER VAN KLEIJ aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan PETER VAN KLEIJ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan PETER VAN KLEIJ zijn verstrekt, heeft PETER VAN KLEIJ het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

4.2     Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. PETER VAN KLEIJ is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PETER VAN KLEIJ is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.3     Cliënt zal constructief meewerken aan het doorlopen van de door partijen overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Cliënt zal tevens zorg dragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden door PETER VAN KLEIJ.

4.4     Cliënt draagt er zorg voor dat de medewerkers van PETER VAN KLEIJ en/of door PETER VAN KLEIJ ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van cliënt verkrijgen en stelt PETER VAN KLEIJ, voor zover relevant, de daartoe noodzakelijke pasjes e.d. alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.

4.5     Cliënt stelt aan de medewerkers van PETER VAN KLEIJ en/of aan door PETER VAN KLEIJ ingeschakelde derden de benodigde kantoorruimte en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij cliënt geldende huis- en werkregels.

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden

5.1     Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt zal PETER VAN KLEIJ de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de aan PETER VAN KLEIJ opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft PETER VAN KLEIJ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3     PETER VAN KLEIJ tracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van cliënt met betrekking tot het inzetten van bepaalde medewerkers van PETER VAN KLEIJ, doch zal in het algemeen niet kunnen garanderen dat bepaalde medewerkers op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. Indien cliënt een zodanige garantie wél vraagt, en PETER VAN KLEIJ de gevraagde medewerker(s) gedurende een bepaalde periode ter beschikking houdt ten behoeve van cliënt, is cliënt gehouden voor die periode de honoraria van deze medewerker(s) te voldoen, ook indien cliënt in die periode van de diensten van de desbetreffende medewerker(s) geen gebruik maakt.

5.4     Cliënt heeft het recht aan PETER VAN KLEIJ te verzoeken een door PETER VAN KLEIJ ingezette medewerker te vervangen indien cliënt op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. PETER VAN KLEIJ zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.5     PETER VAN KLEIJ kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerker.

5.6    Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan PETER VAN KLEIJ de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.7     Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de cliënt PETER VAN KLEIJ derhalve, alvorens PETER VAN KLEIJ aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

5.8     Indien de door PETER VAN KLEIJ te verrichten dienstverlening bestaat uit het geven van instructie zal PETER VAN KLEIJ zich zo goed mogelijk inspannen om de instructie met zorg uit te voeren. PETER VAN KLEIJ kan niet garanderen dat de door haar gegeven instructie voor cliënt het gewenste resultaat heeft.

Artikel 6: Duur, opschorting en beëindiging

6.1     Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen. Cliënt is in dat geval gehouden de tot dusver door PETER VAN KLEIJ daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en resultaten te vergoeden.

6.2     Indien cliënt de overeenkomst met PETER VAN KLEIJ wenst te beëindigen op kortere termijn dan 30 (dertig) kalenderdagen, is hij gehouden de door PETER VAN KLEIJ op grond van de overeenkomst in rekening te brengen honoraria van de overeengekomen medewerkers gedurende de opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen te voldoen, voor zover de desbetreffende medewerkers van PETER VAN KLEIJ door PETER VAN KLEIJ in redelijkheid niet elders kunnen worden ingezet.

6.3     De vorderingen van PETER VAN KLEIJ op cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan PETER VAN KLEIJ omstandigheden ter kennis zijn gekomen die PETER VAN KLEIJ goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is PETER VAN KLEIJ bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van PETER VAN KLEIJ om schadevergoeding te vorderen.

6.4     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan PETER VAN KLEIJ bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PETER VAN KLEIJ bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5     Beide partijen zijn bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  1. a) Aan één der partijen surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd, zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren.
  2. b) Eén der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vast staat dat de overmacht situatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
  3. c) Eén der partijen enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, en na dienaangaande in gebreke te zijn gesteld, verzuimt alsnog binnen 30 (dertig) dagen aan die verplichting te voldoen.

6.6     Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst tussen partijen heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1     Indien gedurende de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de aan PETER VAN KLEIJ opgedragen werkzaamheden het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. Partijen zijn alleen gebonden aan nadere afspraken voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse instemming zijn vastgelegd.

7.2     Indien partijen besluiten de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PETER VAN KLEIJ zal cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3     Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PETER VAN KLEIJ cliënt hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PETER VAN KLEIJ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/ of offertebedrag tot gevolg heeft.

7.4     In afwijking van het vorige lid zal PETER VAN KLEIJ geen hogere kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PETER VAN KLEIJ kunnen worden toegerekend.

7.5     Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8: Tarieven en betaling

8.1     Tenzij anders is overeengekomen, berekent PETER VAN KLEIJ haar honoraria op basis van het aantal gewerkte uren of dagdelen en de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven van haar medewerkers. In opdracht van cliënt gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door de door PETER VAN KLEIJ ingeschakelde medewerkers worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt, alsmede door hen in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten, worden aan cliënt in rekening gebracht indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

8.2     Alle in het vorige lid bedoelde tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

8.3     Cliënt zal vooraf worden geïnformeerd over de door PETER VAN KLEIJ gehanteerde tarieven. PETER VAN KLEIJ zal het tarief van een door haar ingeschakelde medewerker gedurende de looptijd van de overeenkomst niet tussentijds wijzigen, behoudens in de navolgende gevallen:

  1. a) Indien de medewerker binnen PETER VAN KLEIJ dan wel bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt functioneel anders wordt ingezet en aan deze nieuwe functie een ander tarief is verbond
  2. b) De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari aan de inflatiecorrectie aangepas

8.4     PETER VAN KLEIJ factureert eenmaal per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt voldoet facturen binnen 14 dagen na ontvangst door overmaking van het volledige bedrag op een door PETER VAN KLEIJ te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet tijdige betaling is PETER VAN KLEIJ voorts gerechtigd, na cliënt ter zake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met cliënt gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van PETER VAN KLEIJ voor de (schadelijke) gevolgen daarvan.

8.6     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van PETER VAN KLEIJ. Indien de klacht gegrond is zal PETER VAN KLEIJ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal PETER VAN KLEIJ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8.7     In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt, zullen de (betalings-)   verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.8     Door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.9     Indien PETER VAN KLEIJ wegens te late betaling door cliënt incassokosten moet maken, komen die voor rekening van cliënt.

8.10    Cliënt is aan PETER VAN KLEIJ de door PETER VAN KLEIJ in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover cliënt aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt echter alleen indien PETER VAN KLEIJ en cliënt met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de cliënt volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1     Uit de aard van de werkzaamheden die PETER VAN KLEIJ ten behoeve van cliënt uitvoert vloeit voort dat PETER VAN KLEIJ jegens cliënt een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat PETER VAN KLEIJ niet aansprakelijk is jegens cliënt voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door PETER VAN KLEIJ uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan cliënt zijn gegeven.

9.2     PETER VAN KLEIJ is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor directe zaak -en/of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens cliënt, met dien verstande dat PETER VAN KLEIJ nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.

9.3     PETER VAN KLEIJ is tegenover cliënt in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

9.4     PETER VAN KLEIJ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die PETER VAN KLEIJ ten behoeve van cliënt verricht. Cliënt vrijwaart PETER VAN KLEIJ en alle door PETER VAN KLEIJ ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door PETER VAN KLEIJ ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door cliënt persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

9.5     De aansprakelijkheid van PETER VAN KLEIJ is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door PETER VAN KLEIJ voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding. Indien de werkzaamheden het uitlenen van personeel betreft voor een periode langer dan 6 (zes) maanden, is de aansprakelijkheid van PETER VAN KLEIJ beperkt tot maximaal het gedurende de laatste 3 (drie) maanden daarvoor gefactureerde bedrag.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

10.2    Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

11.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op door PETER VAN KLEIJ in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van cliënt gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met cliënt ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, presentaties, alsmede andersoortige werken, kennis en kunde, ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij PETER VAN KLEIJ.

11.2    Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft cliënt een gebruiksrecht op exemplaren van door PETER VAN KLEIJ verstrekte, gepersonaliseerde bedrijfsprocessen, gepersonaliseerde formats en aan cliënt gerichte rapporten, presentaties en adviezen, ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan. Dit gebruiksrecht is beperkt tot cliënt en de onderneming waarvan cliënt de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit of anderszins volledige zeggenschap heeft verworven, of ondernemingen die een meerderheidsbelang bezitten of anderszins zeggenschap hebben verworven in de onderneming die wordt vertegenwoordigd door cliënt. Het is cliënt niet toegestaan dit gebruiksrecht tegen betaling, om niet, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan enige andere derde, tenzij PETER VAN KLEIJ dienaangaande vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.3    PETER VAN KLEIJ staat ervoor in dat de door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, kennis en kunde, methoden en systemen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12: Medewerkers

12.1    Zowel PETER VAN KLEIJ als cliënt zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover cliënt daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

12.2    Behoudens met instemming van de andere partij onthouden zowel PETER VAN KLEIJ als cliënt zich van het op eigen initiatief doen van aanbiedingen tot indiensttreding aan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij een project of opdracht. Partijen zijn vrij met zodanige medewerkers, die bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch verplichten zich de andere partij schriftelijk in te lichten alvorens aan de desbetreffende medewerker een dienstverband aan te bieden.

12.3 Indien partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, overeenkomen dat PETER VAN KLEIJ medewerkers ter beschikking zal stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden onder leiding en verantwoordelijkheid van cliënt, is PETER VAN KLEIJ slechts gehouden tot het ter beschikking stellen van medewerkers die de door cliënt vereiste kwalificaties bezitten op de plaats en gedurende de periode als overeengekomen met cliënt, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van en bepaling door PETER VAN KLEIJ. Hetgeen in de artikelen 3 en 5 van deze algemene voorwaarden is bepaald met betrekking tot de verplichtingen en verantwoordelijkheden van PETER VAN KLEIJ, is in deze gevallen niet van toepassing.

Artikel 13: Overmacht

13.1    Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen.

13.2    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmacht situatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

13.3    Indien PETER VAN KLEIJ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1    Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van PETER VAN KLEIJ worden beheerst door Nederlands recht.

14.2    Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden

15.1    PETER VAN KLEIJ is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

15.2    Op een bestaande rechtsverhouding tussen PETER VAN KLEIJ en cliënt zullen naderhand door PETER VAN KLEIJ gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.